Español中文Filipino

San Francisco, sagutan natin ang sensus!

Ang 2020 Sensus ay isang bilang ng lahat ng tao (oo, lahat!) sa U.S. upang matukoy ang distribusyon ng pampulitikang kapangyarihan at pondo mula sa pederal na gobyerno. Kapag nabilang tayo LAHAT, sinisiguro din natin na makakatanggap ang San Francisco ng nararapat na pantay-pantay na rekurso para sa ating mga komunidad.

Handa na ba kayo para sa sensus?

Maaari ninyong sagutan ang sensus online, sa telepono or sa koreo (mail o sulat). Makakatanggap ng sulat mula sa Sensus Bureau ang karamihan ng tao; may kasama itong instruksyon kung papaano sagutan ang sensus gamit ang internet o sa telepono.

Kumpletuhin ang sensus

Kailangan mo ba ng tulong?

Maaaring tawagan ang mga organisasyon na ito para humingi ng tulong para sa pagkumpleto ng sensus form:

South of Market Community Action Network (SOMCAN)

1038 Mission Street, San Francisco, CA 94103
415-255-7693

Bayanihan Equity Center

1010 Mission Street, Suite C, San Francisco, CA 94103
(415) 255-2347

Tungkol sa Sensus

Ano ang sensus?

Tinatawag na sensus ang pagbilang ng pederal na gobyerno sa bawat taong nakatira sa Estados Unidos. Nangyayari lamang ito ng isang beses bawat 10 taon ayon sa utos ng U.S. Constitution.

Bakit natin ginagawa ang sensus?

Mahalaga ang papel ng sensus sa pangaraw-araw na buhay ng lahat. Ginagamit ng gobyerno at ng mga negosyo ang datos ng sensus para malaman:

  • Kung gaano kalaki ang pondo na matatanggap ng mga estado para sa mga paaralan, ospital, daan, at mga pampublikong serbisyo

  • Kung saan dapat magtayo ng mga bagong daan, linya ng transportasyon, at mga negosyo

  • Kung paano ilalaan ang hangganan ng mga distrito ng estado, base sa populasyon

Sino ang nabibilang sa sensus?

Binibilang ng Sensus Bureau ang lahat ng taong na ninirahan sa Estados Unidos bawat 10 taon. Binibilang ng sensus ang LAHAT, kabilang dito ang mga bagong panganak na sanggol at mga matatanda, mga taong walang tirahan, mga imigrante, at mga taong hindi nakakapagsalita ng Ingles. Dapat sagutan nating lahat ang sensus sa Marso 2020.

Paano ba ang pagsagot sa sensus?

Maaari ninyong sagutan ang sensus online, sa telepono or sa koreo (mail o sulat). Makakatanggap ng sulat mula sa Sensus Bureau ang karamihan ng tao; may kasama itong instruksyon kung papaano sagutan ang sensus gamit ang internet o sa telepono.

Ang unang paraan kung paano sagutan ang sensus ay sa pamamagitan ng internet/online. Ang online na sensus ay makukuha sa 13 na wika: Arabe, Tsino (Simplified), Ingles, Pranses, Haitian Creole, Niponggo, Koreano, Polish, Portuguese, Russian, Espanyol, Vietnamese, at Tagalog.

Maaari din sagutan ang sensus gamit ang telepono.

Ang mga wikang magagamit sa pagkumpleto ng sensus sa telepono ay: Arabe, Cantonese, Ingles, Pranses, Haitian Creole, Niponggo, Koreano, Mandarin, Polish, Portuguese, Russian, Espanyol, Vietnamese, at Tagalog.

Puwede ko pa bang sagutan ang sensus gamit ang koreo/mail?

Kung hindi ninyo makumpleto ang sensus sa online o sa telepono, maaaring magpadala ang Sensus Bureau ng papel na form (palatanungan) sa pamamagitan ng koreo/mail. Matatanggap ninyo ang mga Ingles na form na ito sa gitna na Abril. Puwede kayong mag-request ng form sa Espanyol mula sa Sensus Bureau.

Kailan ko puwedeng sagutan ang sensus?

Puwede ninyong gawin ang sensus sa online, telepono or sa koreo sa anumang panahon sa loob ng kalagitnaan ng Marso hanggang sa dulo ng Hulyo 2020.

Kung hindi ninyo nakumpleto ang sensus, maaari kayong puntahan ng isang empleyado ng Sensus Bureau sa inyong tirahan para masagutan ito ng harap-harapan. Puwede kayong bisitahin ng mga empleyado ng Sensus sa Mayo, Hunyo, o Hulyo sa 2020.

Paano kung wala akong natanggap na sulat mula sa Sensus Bureau?

Kahit wala kayong natanggap na sulat mula sa Sensus Bureau, maaari at dapat ninyo kumpletuhin ang sensus! Masasagot ang sensus ng kahit sino man gamit ang telepono o online/internet mula sa gitna ng Marso hanggang sa dulo ng Hulyo 2020.

Walang kailangan na PIN o ID number para gawin ang sensus.

Ano ang mga tanong ang nasa sensus?

Ang sensus ay nagtatanong ng 9 na simpleng tanong tungkol sa inyo at sa mga taong kasama sa inyong sambahayan. Itatanong kung ilang tao ang nainirahan sa inyong bahay at kung kayo ang nagmamay-ari o nangungupa nito. Itatanong din ang inyong pangalan, kasarian, edad, araw ng kapanangakan, etnisidad at lahi.

Sino ang dapat kong bilangin sa aking sensus form?

Kung kayo ang sasagot sa form para sa sambahayan ninyo, dapat kabilang ang lahat na mga nakatira sa bahay ninyo sa Abril 1, 2020. Kasali dapat dito ang lahat ng mga kamaganak, bata at sanggol, at mga kasambahay.

Magtatanong ba ang sensus tungkol sa aking estatus sa imigrasyon o kung citizen ### ako?

Hindi itatanong ng sensus ang estatus ng imigrasyon o pagiging citizen ninyo o ng inyong pamilya.

Hindi mo kinakailangang maging citizen para sagutan ang sensus.

Binibilang ng sensus ang lahat ng tao na naninirahan sa Estados Unidos, kaya dapat gawin nating lahat!

Kumpidensyal ba ang personal na impormasyon ko?

Kumpidensyal ang inyong personal na impormasyon. Ayon sa pederal na batas, kailangan protektahan ng Sensus Bureau ang inyong personal na impormasyon. Maaari lamang ibahagi ng Sensus Bureau ang inyong anonymous (walang pangalan) na impormasyon para sa mga istatistika.

Paano ginagamit ang mga sagot ko sa sensus?

Ginagamit ng iba’t ibang paraan ang mga datos mula sa sensus para matulungan ang ating mga komunidad.

  • Ginagamit ng pederal na gobyerno ang datos ng sensus para malaman kung magkano ang pondo na matatanggap ng San Francisco para sa pampublikong serbisyo at programa para sa komunidad.

  • Ginagamit ng mga lokal na gobyerno ang datos sa sensus para sa pag-plano ng mga paaralan, ospital, daan, at iba pang pampublikong serbisyo.

  • Ginagamit ng mga negosyo ang datos ng sensus para malaman kung saan magtatayo ng mga pabrika, opisina at tindahan na makakagawa rin ng mga trabaho.

Puwede ba akong humingi ng tulong sa pagkumpleto ng sensus?

Mayroong mga organisasyon na handang tumulong sa inyo para sa mga katanungan ninyo tungkol sa sensus. Ang mga organisasyon na ito ay makakatulong din sa pagsagot sa sensus.

Humanap ng San Francisco Census Help Center sa inyong distrito.

Bakit importante ang sensus para sa San Francisco?

Kapag ginawa lahat ang sensus, makukuha ng San Francisco ang ating makatarungang bahagi. Ang ibig sabihin nito ay sapat na pondo para sa ating lokal na serbisyo at pulitikal na pangangatawan.

Paano ba maging bahagi sa sensus?

Kumukuha ng mga empleyado na puwedeng magtrabaho ng part-time (kabahaging oras), o flexible hours (paiba-ibang oras) ang Sensus Bureau sa San Francisco. Pansamantala lamang ang mga trabaho sa Sensus at tatagal ito ng mga iilang linggo. Dapat isumite ang inyong aplikasyon bago ng Pebrero 2020.

Puwede rin kayong sumali sa pagbahagi ng impormasyon tungkol sa sensus sa inyong komunidad.

© City & County of San Francisco
ContactDisclaimerPrivacy Policy